Kata

Nague No Kata

 1. Te-waza:

  • Uki-otoshi

  • Seoi-nage

  • Kata-guruma

 2. Koshi-waza:

  • Uki-goshi

  • Harai-goshi

  • Tsurikomi-goshi

 3. Ashi-waza:

  • Okuri-ashi-harai

  • Sasae-tsurikomi-ashi

  • Uchi-mata

 4. Ma-sutemi-waza

  • Tomoe-nage

  • Ura-nage

  • Sumi-gaeshi

 5. Yoko-sutemi-waza

  • Yoko-gake

  • Yoko-guruma

  • Uki-waza

Katame No Kata

 1. Osaekomi-waza

  • Kesa-gatame

  • Kata-gatame

  • Kami-shiho-gatame

  • Yoko-shiho-gatame

  • Kuzure-kami-shiho-gatame

 2. Shime-waza

  • Kata-juji-jime

  • Hadaka-jime

  • Okuri-eri-jime

  • Kataha-jime

  • Gyaku-juji-jime

 3. Kansetsu-waza

  • Ude-garami

  • Ude-hishigi-juji-gatame

  • Ude-hishigi-ude-gatame

  • Ude-hishigi-hiza-gatame

  • Ashi-garami

Kime No Kata

Idori

 1. Ryote-dori

 2. Tsukkake

 3. Suri-age

 4. Yoko-uchi

 5. Ushiro-dori

 6. Tsukkomi

 7. Kiri-komi

 8. Yoko-tsuki

Tachiai

 1. Ryote-dori

 2. Sode-tori

 3. Tsukkake

 4. Tsuki-age

 5. Suri-age

 6. Yoko-uchi

 7. Ke-age

 8. Ushiro-dori

 9. Tsukkomi

 10. Kiri-komi

 11. Nuki-gake

 12. Kiri-oroshi

Ju No Kata

 1. Dai-ikkyo (Primeira série)

  • Tsuki-dashi

  • Kata-oshi

  • Ryote-dori

  • Kata-mawashi

  • Ago-oshi

 2. Dai-nikyo (Segunda série)

  • Kiri-oroshi

  • Ryokata-oshi

  • Naname-uchi

  • Katate-dori

  • Katate-age

 3. Dai-sankyo

  • Obi-tori

  • Mune-oshi

  • Tsuki-age

  • Uchi-oroshi

  • Ryogan-tsuki

Kodokan Goshin Jutsu

Golpes sem armas

Com agarre

 1. Ryote-dori

 2. Hidari-eri-dori

 3. Migi-eri-dori

 4. Kataude-dori

 5. Ushiro-eri-dori

 6. Ushiro-jime

 7. Kakae-dori

Em um ataque à distância

 1. Naname-uchi

 2. Ago-tsuki

 3. Ganmen-tsuki

 4. Mae-geri

 5. Yoko-geri

Golpes com armas

Ataques de facas

 1. Tsukkake

 2. Choku-tsuki

 3. Naname-tsuki

Ataques com bastão

 1. Furi-age

 2. Furi-oroshi

 3. Morote-tsuki

Ataque com pistola

 1. Shomen-zuke

 2. Koshi-gamae

 3. Haimen-zuke